TYPE A มีปุ่มหัวท้ายและตรงกลางมีรู

TYPE-AA-8"-10

TYPE AA กว้าง 8" 3 ปุ่ม หนา 5.0mm. ม้วน 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 1 items

2,709 THB ฿2,709
1,897 THB ฿1,897 -30%
Member 1,829 THB ฿1,829 -32%

 

TYPE-A-8"-10

กว้าง 8" 3 ปุ่ม หนา 9.5mm. ม้วน 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 0 items

3,767 THB ฿3,767
2,637 THB ฿2,637 -30%
Member 2,543 THB ฿2,543 -32%

 

TYPE-AA-8"-20

กว้าง 8" 3 ปุ่ม หนา 5.0mm. ม้วน 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 0 items

5,415 THB ฿5,415
3,791 THB ฿3,791 -30%
Member 3,656 THB ฿3,656 -32%

 

TYPE-A-8"-20

กว้าง 8" 3 ปุ่ม หนา 9.5mm. ม้วน 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 0 items

7,533 THB ฿7,533
5,274 THB ฿5,274 -30%
Member 5,085 THB ฿5,085 -32%

 

แบบ TYPE B แบบมาตรฐานใช้กับงานก่อสร้างที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่

TYPE-BB-6"-10

กว้าง 6" 3 ปุ่ม หนา 5.0mm. ม้วน 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 3 items

2,238 THB ฿2,238
1,567 THB ฿1,567 -30%
Member 1,511 THB ฿1,511 -32%

 

TYPE-B-6"-10

กว้าง 6" 3 ปุ่ม หนา 9.5mm. ม้วน 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 0 items

3,061 THB ฿3,061
2,143 THB ฿2,143 -30%
Member 2,067 THB ฿2,067 -32%

 

TYPE-BB-6"-20

กว้าง 6" 3 ปุ่ม หนา 5.0mm. ม้วน 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 4 items

4,473 THB ฿4,473
3,132 THB ฿3,132 -30%
Member 3,020 THB ฿3,020 -32%

 

TYPE-B-6"-20

กว้าง 6" 3 ปุ่ม หนา 9.5mm. ม้วน 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 0 items

6,121 THB ฿6,121
4,285 THB ฿4,285 -30%
Member 4,132 THB ฿4,132 -32%

 

TYPE C มีปุ่มหัวท้ายตรงกลางเรียบ เป็นแบบที่นิยมใช้กันทั่วไปสำหรับแนวต่อคอนกรีต เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำบริเวณแนวต่อ

TYPE-C-6"-20

กว้าง 6" 2 ปุ่ม หนา 9.5mm. ม้วน 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 0 items

5,650 THB ฿5,650
3,955 THB ฿3,955 -30%
Member 3,814 THB ฿3,814 -32%

 

Best Seller

TYPE-CC-6"-20

กว้าง 6" 2 ปุ่ม หนา 5.0mm. ม้วน 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 8 items

3,531 THB ฿3,531
2,472 THB ฿2,472 -30%
Member 2,384 THB ฿2,384 -32%

 

TYPE-C-6"-10

กว้าง 6" 2 ปุ่ม หนา 9.5mm. ม้วน 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 0 items

2,825 THB ฿2,825
1,978 THB ฿1,978 -30%
Member 1,907 THB ฿1,907 -32%

 

TYPE-CC-6"-10

TYPE CC กว้าง 6" 2 ปุ่ม หนา 5.0mm. ม้วน 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 2 items

1,767 THB ฿1,767
1,237 THB ฿1,237 -30%
Member 1,193 THB ฿1,193 -32%

 

TYPE-CC-8"-10

กว้าง 8" 2 ปุ่ม หนา 5.0mm. ม้วน 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 1 items

2,354 THB ฿2,354
1,648 THB ฿1,648 -30%
Member 1,589 THB ฿1,589 -32%

 

TYPE-C-8"-10

กว้าง 8" 2 ปุ่ม หนา 9.5mm. ม้วน 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 0 items

3,531 THB ฿3,531
2,472 THB ฿2,472 -30%
 

 

TYPE-CC-8"-20

ขนาด 20 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 5 items

4,708 THB ฿4,708
3,296 THB ฿3,296 -30%
Member 3,178 THB ฿3,178 -32%

 

TYPE-C-8"-20

ยางกันซึม TYPE C กว้าง 8" 2 ปุ่ม หนา 9.5mm. ม้วน 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง (Update 08/02/2022)

Sold 0 items

7,062 THB ฿7,062
4,944 THB ฿4,944 -30%
Member 4,767 THB ฿4,767 -32%

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy