00249

Skimmer with standard mouth opening Rounnd lid สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระคอนกรีต, ขนาดท่อข้อต่อ 1.5" แบบมาตรฐาน อัตราการไหล(Flowrate) 5 คิว/ชม. ปากกว้าง 140 mm x สูง x 140mm ขอบนอกกว้าง 202mm

THB 2,037 ฿ 2,037
THB 1,402 ฿ 1,402 -31%

00250

Skimmer with standard mouth opening Square lid แบบมาตรฐาน อัตราการไหล(Flowrate) 5 คิว/ชม. ปากกว้าง 140 mm x สูง x 140mm ขอบนอกกว้าง 202mm

THB 2,436 ฿ 2,436
THB 1,676 ฿ 1,676 -31%

05282

Skimmer 17.5 L with Wide mouth opening Rounnd lid แบบมาตรฐาน อัตราการไหล(Flowrate) 75 คิว/ชม. ปากกว้าง 372 mm x สูง x 115 mm ขอบนอกกว้าง 452m

THB 4,620 ฿ 4,620
THB 3,178 ฿ 3,178 -31%

11304

Skimmer 17.5 L with wide mouth opening Square lid แบบมาตรฐาน อัตราการไหล(Flowrate) 75 คิว/ชม. ปากกว้าง 372 mm x สูง x 115 mm ขอบนอกกว้าง 452m

THB 4,704 ฿ 4,704
THB 3,236 ฿ 3,236 -31%